Annemarie Schwarzenbach: Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Kinder an Deck

Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Kinder an Deck
Titel
Nordatlantik: Schiffsüberfahrt; Kinder an Deck
Ort
Nordatlantik- Schiffsüberfahrt - Annemarie Schwarzenbach - SLA-Schwarzenbach-A-5-10-065
Public Domain
Bemerkungen
File:CH-NB - Nordatlantik- Schiffsüberfahrt - Annemarie Schwarzenbach - SLA-Schwarzenbach-A-5-10-065.jpg
Signatur Digitalisat
SLA-Schwarzenbach-A-5-10-065.jpg
Foto-ID
96332