Bern. Kaleidoskop eines Kantons = Berne. Kaléidoscope d'un canton = kaleidoscope of a canton

Author
Rausser, Fernand
Place of publication
Bern
Year of publication
2003